Ładowanie...

Polityka prywatności

Ochrona danych
Korzystasz z elektronicznego systemu rejestracji i administracji kandydatów, co pozwala nam oferować Ci odpowiednie zadania zawodowe w ukierunkowany sposób. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz unijnej ustawy o dostosowaniu i wdrożeniu ochrony danych (DS Adaptation UG EU). Dzięki poniższym informacjom chcielibyśmy przedstawić Państwu przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. To, które dane są szczegółowo przetwarzane i jak są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od żądanych lub uzgodnionych usług. Dlatego nie wszystkie części tych informacji będą dotyczyć Ciebie.

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

ASS Personalservice GmbH
Lise-Meitner-Straße 7
24943 Flensburg

reprezentowane przez: Dipl.-Ing. Claus Boysen, Michael Adam
Tel.: +49 (0)461-505200, E-Mail: info(at)ass-personalservice.de

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:
Andreas Ebbersmeyer
SKYCOMP IT-Solutions
Blessenberg 18
23701 Eutin, Deutschland
Tel.: 04521-8301410, E-Mail: andreas.ebbersmeyer(at)ds-easy.de

Dane podawane przez wnioskodawców w ramach aplikacji
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w ramach naszych relacji biznesowych. Na naszej stronie internetowej znajduje się kilka formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeniowych, których można użyć do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną. Dane są wprowadzane w masce wprowadzania i przesyłane do nas oraz przechowywane. Dane te zależą od odpowiedniego formularza. Dane będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w zakresie opisanym poniżej.

Odpowiednie dane osobowe to nazwisko, imię, data urodzenia i pełny adres, dane kontaktowe, aktualna sytuacja zawodowa, a także pożądana lokalizacja, dostępność i preferencje zawodowe. Ponadto do skutecznego zatrudnienia potrzebujemy wszystkich informacji, które zwykle znajdują się w życiorysie (w tym kwalifikacji i wiedzy) oraz informacji, które są niezbędne do pomyślnego zatrudnienia.

Wniosek jest wymagany w celu wykonania umowy z wnioskodawcą lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych poza innymi podstawami prawnymi jest w każdym przypadku zgoda wnioskodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W ramach procesu aplikacyjnego uzyskuje się zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie tych danych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w przypadku osób składających wniosek w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, gdy dane nie są już potrzebne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Możesz zażądać usunięcia od osoby odpowiedzialnej, podając swoje imię i nazwisko.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub prawnych uniemożliwiających usunięcie.

Przetwarzanie danych w celu udostępniania strony internetowej i plików dziennika
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego wywołującego komputera.

Zbierane są następujące dane:
– Adres IP
– Data i godzina żądania
– Różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
– treść zapytania (konkretna strona)
– Status dostępu / kod statusu HTTP
– Ilość danych przesłanych w każdym przypadku
– strona internetowa, z której pochodzi żądanie
– przeglądarka
– System operacyjny i jego interfejs
– Język i wersja oprogramowania przeglądarki
– Kraj, z którego pochodzi gość

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce w przypadku zakończenia danej sesji.

Jeżeli dane są zapisywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że nie jest już możliwe przypisanie klienta uzyskującego dostęp.

Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika.

Korzystanie z plików cookie i usług analitycznych
Na naszej stronie używamy tak zwanych „plików cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z naszego serwera internetowego do Twojego komputera w celu zidentyfikowania go na czas Twojej wizyty. Nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem tych plików cookie. Nasz serwis może być również wyświetlany bez zapisywania plików cookies. Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki lub ustawić tak, aby informowała Cię o zamiarze ich przechowywania przez serwis. W takim przypadku decydujesz, czy zaakceptować plik cookie. Jednak ze względów technicznych dla pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej konieczne jest pełne zezwolenie na tymczasowe pliki cookie.

Ta strona internetowa nie korzysta obecnie z Google Analytics.

Przekazywanie danych stronom trzecim
Przekazywanie danych osobowych kandydata innym klientom ASS Personalservice GmbH ma miejsce, o ile jest to konieczne do zorganizowania działań dla wnioskodawcy. Wymóg zależy od profilu kandydata, o ile wydaje się, że staż u klienta ASS Personalservice GmbH jest możliwy. Jeśli kandydat chce ograniczyć zakres stażu, musi poinformować o tym ASS Personalservice GmbH pocztą elektroniczną na podany powyżej adres kontaktowy lub pisemnie.

Kandydatowi nie wolno przekazywać danych osób trzecich z systemu rejestracji i administracji kandydatów / giełdy pracy ASS Personalservice GmbH. W przypadku naruszenia ASS Personalservice GmbH ma prawo natychmiast zablokować zgłaszającego. Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie pozostaje nienaruszone.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu art RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

Prawo do udzielania informacji
Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas dane osobowe, które Cię dotyczą.

Jeżeli takie przetwarzanie miało miejsce, możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej następujących informacji:
1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
4) planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub w przypadku braku określonych informacji kryteria ustalania czasu przechowywania;
5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice, zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z. Art. 46 RODO, aby być poinformowanym w związku z przekazaniem.

Prawo do sprostowania
Masz prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia wobec osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

Podczas przetwarzania danych do celów naukowych, historycznych lub statystycznych:

Twoje prawo do sprostowania może być ograniczone w takim zakresie, w jakim może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
1) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, przez okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Państwa powodami.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny przetwarzane przez Unię lub państwo członkowskie.

Czy przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z o.g. Ograniczone wymagania, osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana przed zniesieniem ograniczenia.

Podczas przetwarzania danych do celów naukowych, historycznych lub statystycznych:

Twoje prawo do ograniczenia przetwarzania może zostać ograniczone w zakresie, w jakim może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do odstąpienia od umowy

Obowiązek usunięcia
Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:
1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
2) cofniesz zgodę, na której opierało się przetwarzanie, zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
3) Zgodnie z 21 ust.1 RODO sprzeciwu wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw zgodnie z. Art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.
4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
5) Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Informacje dla osób trzecich
Jeśli osoba odpowiedzialna upubliczniła Twoje dane osobowe i zgodnie z art. Zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszty realizacji, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, że jesteś osobą, której dane dotyczą Osoba zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

Wyjątki
Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne
1) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
2) W celu wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna, lub do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, które zostało przekazane osobie odpowiedzialnej;
3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. hi i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych wg. Art. 89 ust. 1 RODO, o ile uprawnienie, o którym mowa w punkcie a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania, lub
5) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do informacji
Jeżeli w stosunku do osoby odpowiedzialnej skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Masz prawo być poinformowanym o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które dostarczyłeś osobie odpowiedzialnej. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że
1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO opiera się i
2) przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do żądania, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO ma wyrazić sprzeciw; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących Ciebie, chyba że udowodni istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane w celu obsługi direct mail, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE – masz możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Podczas przetwarzania danych do celów naukowych, historycznych lub statystycznych:

Masz również prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z. Art. 89 ust. 1 RODO, aby temu zaprzeczyć. Twoje prawo do sprzeciwu może być ograniczone w takim zakresie, w jakim może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych
Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie wpływa na Ciebie w podobny sposób. Nie dotyczy to decyzji
1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a osobą odpowiedzialną,
2) jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów lub
3) następuje za Państwa wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a lub g oraz podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 3), osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do interwencji osoby odpowiedzialnej w celu wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania należy do decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjnych lub sądowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego została wniesiona skarga, informuje składającego skargę o stanie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków prawnych na podstawie art. 78 RODO.

(Wersja 1.0, grudzień 2020 r.)